کارت تخفیف DS محصولی از دنیای سبز سلامت

اولین ذکر شمار اینترنتی به همراه اطعام نیازمندان

شما به صورت کاملا رایگان همزمان که ذکر و یا جملات مثبت خود را می گویید و از ثواب دعا بهره مند میشوید در طرح مشارکت عمومی اطعام نیازمندان نیز شرکت میکنید. حتی اگر این فرصت بی نظیر را در اختیار دیگران بگذارید در ثواب مشارکت نیز سهیم می شوید.

پیام بگذارید